Copyright & Disclaimer

Copyright

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of in licentie bij GolfQ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Voornoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.
De inhoud van deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en mag niet elektronisch of anderszins worden verveelvoudigd, gereproduceerd of in enigerlei vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GolfQ.

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg en aandacht is samengesteld en GolfQ deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te behouden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door GolfQ worden aangebracht. Wijzigingen en correcties worden nadrukkelijk voorbehouden. GolfQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, dan wel het gevolg is van het gebruik van informatie die middels deze website verkregen is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GolfQ of aan haar licentiegevers en worden nadrukkelijk voorbehouden.

Websites van derden
Deze website kan links naar andere websites bevatten die door andere partijen dan GolfQ worden geëxploiteerd. GolfQ heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. GolfQ is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Stack & Tilt®
Stack & Tilt® is a registered trademark of AM GOLF Associates, LLC and is used with permission.

Gebruik beeldmateriaal
GolfQ kan gebruik maken van het beeldmateriaal dat gebruikt wordt om lesrapporten te maken voor marketing doeleinden.

Wijzigingen
GolfQ behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer te wijzigen. Wijzigingen gaan in op het moment dat deze op de website worden vermeld.